ලේසර්කැපුම්යන්ත්රය,ලේසර්කැටයම්යන්ත්රය,ගැල්වෝලේසර්යන්ත්රය - ගෝල්ඩන්ලේසර්

ස්පේසර්ස්පේසර්දැල්රෙදිසහසහකාර්රත්ලේසර්ලේසර්

අනෙකුත්සියලුමමෝටර්මෝටර්රථඅභ්යන්තරඅභ්යන්තරමහලඅතරමගීන්ටකාර්කාර්ආසනඅත්යවශ්යඅත්යවශ්ය。ඔබේඔබේනිෂ්පාදනහාවැඩමුළුවේවැඩමුළුවේඩයිස්ගබඩාකිරීමඅවශ්යඅවශ්ය00

පුටුවේපුටුවේඇතුළතපිරවීමපමණක්පමණක්නොවකවරයදකාර්යභාරයක්ඉටුඉටුකෘතිමකෘතිමසම්වලින්සාදනසාදනලදආසනලේසර්සැකසුම්සඳහාදසඳහාදආවරණලේසර්සැකසුම්සඳහාදCO2ලේසර්කැපුම්ක්රමයඉහළනිරවද්යතාවයකින්තාක්ෂණිකරෙදිපිළි,සම්සහඋඩුරෙදිකැපීමසඳහාසුදුසුවේ。හාGalvoලේසර්ක්රමයආසනආසන,වළවල්සිදුරුකිරීමටවඩාත්ය。ආසනආසනආවරණමතඇතිඕනෑම,ඕනෑමප්රමාණයක්සහසිදුරුපහසුවෙන්සිදුරුකළහැකිය。

මෝටර්රථඅභ්යන්තර
රත්වූආසනකුෂන්

කාර්ආසනසඳහාතාපතාක්ෂණයදැන්තරමක්පොදුයෙදුමකි。සෑමතාක්ෂණනවෝත්පාදනයක්මනවෝත්පාදනයක්මනිෂ්පාදනවැඩිදියුණුවැඩිදියුණුපමණක්නොවපරිශීලකයින්කෙරෙහිකෙරෙහිදැඩිඅවධානයක්යොමුතාපතාක්ෂණයේප්රශස්තප්රශස්තඉලක්කයවන්නේමගීන්ටඉහළමමට්ටමේසුවපහසුවක්ඇතිකිරීමසහපැදවීමේඅත්දැකීම්ඉහළඉහළඉහළපැදවීමේඅත්දැකීම්ඉහළඉහළඔටෝමෝටිව්රත්වූආසනයක්නම්,මුලින්කුෂන්කපාපසුවකුෂන්මතසන්නායකමැසීමයි。අතරලේසර්කපනයන්ත,අනිත්අනිත්,මුළුනිෂ්පාදනපියවරසරළනිෂ්පාදනවැඩිදියුණු,සහනිෂ්පාදනයද්රව්යසහනිෂ්පාදකයින්සඳහාඉතිරි。උසස්උසස්තත්ත්වයේදේශගුණිකපාලනපාලනආසනසහිතඑයබෙහෙවින්ප්රයෝජනවත්ප්රයෝජනවත්පාරිභෝගිකයින්ටඑයබෙහෙවින්ප්රයෝජනවත්

අදාළආසනඅයදුම්පත්

ළදරුමෝටර්රථආසනය,බූස්ටරයේබූස්ටරයේ,ආසනආසන,කාර්ආසනඋණුසුම්,ආසනආසන,ආසනආසන,කාර්,දේශගුණිකදේශගුණිකපාලන,ආසන,ආම්ස්ට්රෙස්ට්,තාපවිදුලිකාර්ආසනයආසනය

ලේසර්සැකසුම්සඳහාසුදුසුව්යවහාරිකද්රව්ය

වියනලදනොවේ

3Dමෙෂ්රෙදි

ස්පේසර්රෙදි

පෙන

පොලියෙස්ටර්

සම්

පීයූලෙදර්

ඔබේඔබේපණිවිඩයඅපට:

ඔබේපණිවිඩයමෙහිලියාඅපටඑවන්න

ඔබේඔබේපණිවිඩයඅපට:

ඔබේපණිවිඩයමෙහිලියාඅපටඑවන්න

ඔබේඔබේපණිවිඩයඅපට:

ඔබේපණිවිඩයමෙහිලියාඅපටඑවන්න