लेझरकटिंगमशीन,लेझरएनग्रेव्हिंगमशीन,गॅल्वोलेझरमशीन - गोल्डनलेझर

स्पेसरस्पेसरजाळीचेकापडआणिआणिकारच्यागरमपाण्याचीजागाअसलेल्यालेझर

इतरइतरसर्वऑटोमोटिव्हइंटीरियरइंटीरियरअपहोल्स्ट्रीमध्येकारसीटआवश्यकआवश्यककारच्यासीटच्यानिर्मितीमध्येग्लासफाइबरकंपोझिटमटेरियल,थर्मलइन्सुलेशनमॅट्सआणिविणलेल्यास्पेसरफॅब्रिक्सवरआतालेसरद्वारेप्रक्रियाकेलीजातआहे。आपल्याआपल्याकारखान्यातआणिकार्यशाळेमध्येकार्यशाळेमध्येडायसंचयितकरण्याचीआवश्यकताआवश्यकताआपल्यालालेसरसिस्टमसहसिस्टमसहसर्वप्रकारच्याप्रकारच्याजागांसाठीटेक्सटाईलप्रक्रियाकरणेकरणेलक्षातयेऊयेऊ

खुर्चीच्याआतफक्तस्टफिंगचनाहीतरसीटकव्हरदेखीलएकभूमिकाबजावते。सिंथेटिकसिंथेटिकलेदरच्यालेदरपासूनबनविलेलेबनविलेलेसीटकव्हरप्रक्रियेसाठीदेखीलयोग्ययोग्यलेसरप्रक्रियेसाठीदेखीलयोग्यसीओ2लेसरकटिंगसिस्टमउच्चपरिशुद्धतेमध्येतांत्रिककापड,चामड्याचेआणिअपहोल्स्ट्रीफॅब्रिक्सकापण्यासाठीउपयुक्त。आणिसुशोभितकरण्यासाठीगॅल्वोलेसरसिस्टमआदर्शआहे。हेकोणत्याहीआकाराचे,कोणत्याहीप्रमाणातआणिसीटवरीलछिद्रांचेकोणत्याहीसहजतेनेसजवूशकते。

ऑटोमोटिव्हइंटिरिअर्स
गरमपाण्याचीसोयउशी

कारच्याकारच्याजागांसाठीथर्मलटेक्नॉलॉजीटेक्नॉलॉजीहीएकसामान्यगोष्टगोष्टप्रत्येकतंत्रज्ञाननावीन्यपूर्णनावीन्यपूर्णवस्तूकेवळकेवळश्रेणीसुधारितकरतनाहीतरतरवापरकर्त्यांकडेहीलक्षलक्षऑटोमोटिव्हगरमपाण्याचीजागाम्हणजेम्हणजेप्रथमकुशनकटकटकरणेआणिउशीवरवाहकवायरवायरनंतरउशीवरवाहकवायरअशापध्दतीचापरिणामपरिणामकमीकटिंगकटिंगसर्वत्रसामग्रीवरपडतोआणिआणिवेळघेणारीघेणारीतरलेसरमशीनबोगदा,दुसरीकडे,संपूर्णउत्पादनपावले,उत्पादनक्षमतासुधारते,आणिउत्पादनसाहित्यआणिउत्पादकवेळ。त्याचाउच्चगुणवत्तेच्याहवामाननियंत्रणसीटअसलेल्याग्राहकांनामोठ्याप्रमाणातफायदाहोतो。

संबंधितआसनअनुप्रयोग

लहानकारसीट,बूस्टरबूस्टर,सीटसीट,कारकारसीट,सीटसीट,सीटसीट,कारकार,हवामानहवामाननियंत्रण,सीटसीट,,आर्मरेस्ट,थर्मोइलेक्ट्रिकलीउष्णताकारसीट

लेझरप्रक्रियेसाठीउपयुक्तसाहित्य

नविणलेले

3डीमेषकापड

स्पेसरफॅब्रिक

फोम

पॉलिस्टर

लेदर

पुलेदर

आपलाआपलासंदेशआम्हाला:

तुमचातुमचासंदेशइथेलिहालिहाआणिआम्हालाआम्हाला

आपलाआपलासंदेशआम्हाला:

तुमचातुमचासंदेशइथेलिहालिहाआणिआम्हालाआम्हाला

आपलाआपलासंदेशआम्हाला:

तुमचातुमचासंदेशइथेलिहालिहाआणिआम्हालाआम्हाला