СансрынТоронДаавуу,АвтомашиныхалдагСуудлыгЛазераарЗүсэх - АлтанЛазер
Лазерайчлахмашин,ЛазерСийлбэрлюхмашин,ГалвоЛазерМашин - АлтанЛазер

СансрынТоронДаавуу,АвтомашиныхалдагСуудлыгЛазераарЗүсэх

АвтомашинысуудалНьбусадбүхавтомашиныдотоодзасалчимэглюлийндоторзорчигчддодзайлюгүйшаардлагатайбайдаг。Автомашинысуудалүйлдвэрлэхэдшилэншилэннийлмэлматериал,дулаантусгаарлагчдэвсгэр,сүлжмэлзайбүхийдаавуугэдүгээлазераарболовсруулахболжээ。өөрийнхөөөөйлдвэр,Семинартүүэээрэгслийгхадгалахшаардлагагүй。ТаЛазерынСистемБүхийбүхтөрлийнавтомашинысуудалдзориулжнэхмэлэдлюлБоловсруулжболно。

ЗөвхэнСандалДоторхчөмөгТөдийгүйсуудлынБүрээсньТодорхойүүрэгГүйцэтгэдэг。СинтетикАрьсанАрьсаархийсэнСуудлынБүрээсньЛазераарБоловсруулахадтохиромжтой。Co2ЛазерайчлахсистемНьтехникийнНэхмэлэдлюл,Арьсшир,Даавуныдаавуугөндэрнарийвчлалтайгаарогтлоходтохиромжтой。Тэгээд.GalvoЛазерСистем.СуудлынНэрэндээрPerforateцооногамгийнТохиромжтойюм。эНэНьСуудлынбүрэснийямарэмжээ,ээмжээ,Нүхнийнэхийгамарханцоолжчадаг。

АвтомашиныдотоодЗасалимэглюл
халаалтынсуудлындэр.

МашинысуудлындулаанытехнологиньОдооТүгээмэлэрэглюгддэгПрограмюм。ТехнологийншинэчлюлБүрНьбүтээгдэхүүнийгсайжруулжсайжруулаадзогсохгүйхэрэглюгчдюдихээхэээдюдихээхэнандуулдаг。ДулаанытехнологийноновчтойзорилгоболЗорчигчдынтавтухыгдэдзэргээрБүрдэлж,жолоодлогынтуршлагыгдэлюлюхявдалюм。Автомашиныхалаалттайсуудлыг.БолээлюддэрнюдийгТайрч,ДарааньдэрэндэрхдамжуулагчутсыгОёхвдалюм。иймАргаНьзюсэхүрдэнМуутайТулматериалынаягдлыгхаасайгүйүлдээдэгБөгөөдцагхугацаааихшаарддаг。ээдийгээр.Лазерхэрчихмашин.,НөгөөТалаас,БүүүүнрлюлийнАрга,хялбаршуулдагүйлдвэрлюлийнүрАшгийгСайжрулж,үйлдвэрлюлийнМатериал,үйлдвэрлюгчидцагхэмнэню。эНэНьөндэрчанарынцагуурынхяналтынсуудалбүхийүйлчлюлюгчдюдихээхэнашигтусаааөгдөг。

холбогдохсуудлынөргөдэл

Нялхсынавтомашинысуудал,өргөгчсуудал,суудалхалаагч,машинысуудалхалаагч,суудлындэр,суудлынбүрээс,машинышүүлтүүр,цагуурынхяналтынсуудал,суудлынтавтух,гарынтүшлэг,дулааныцахилгаанавтомашинысуудал

ЛазерБоловсруулахадТохиромжтойхэрэглюнийМатериал

НэхмэлБию.

3DТоронДаавуу

Зайныдаавуу.

өөөөс.

Полиэфир.

Савхин.

puарьсан.

МессежээБидэндилгээнээ:

зурвасаааэндБичээдБидэндИлгээнээ