ლაზერულისაჭრელიდანადგარი,ლაზერულიგრავირებისაპარატი,galvoლაზერულიაპარატი - ოქროსფერილაზერი

垫片网ქსოვილებისადამანქანისგაცხელებულიადგილებისჭრა

მანქანისსავარძლებიმგზავრებისთვისაუცილებელიაყველასხვასაავტომობილოსალონისავეჯისგან。GlassFiberკომპოზიტურიკომპოზიტური,თერმულისაიზოლაციოხალიჩებიდანაქსოვიკოსმოსურიმანქანისსავარძლებისწარმოებაშიახლაუფრომეტადლაზერებისლაზერებისლაზერებისლაზერებისარარარისსაჭიროქარხნულქარხნულდასაამქროშისათავსებისსათავსებისთქვენთქვენშეგიძლიათგააცნობიეროთტექსტილისტექსტილისდამუშავებაყველამანქანისსავარძლებისთვისლაზერულილაზერულისახისმანქანისსავარძლებისთვისლაზერული

არამხოლოდსავარძლისშიგნითჩაყრა,არამედსავარძლისსაფარიცთამაშობს。ადგილებისსაფარი,სინთეზურიტყავისტყავისგან,შესაფერისიალაზერულიდამუშავებისთვისაც。CO2ლაზერულიჭრისსისტემაშესაფერისიატექსტილის,ტყავისდაზედაპირიანიქსოვილებისმაღალიჭრისთვის。ხოლოGalvoლაზერულისისტემა。მასშეუძლიანებისმიერიზომის,ნებისმიერირაოდენობისდახვრელებისნებისმიერიგანლაგებასავარძლისგადასაფარებლებზემარტივად。

საავტომობილოინტერიერი
სავარძლებისმწვავებალიში

მანქანისმანქანისსავარძლებისთერმულიტექნოლოგიატექნოლოგიაახლასაკმაოდგავრცელებულიგავრცელებულითითოეულიტექნოლოგიურიინოვაციაარამხოლოდახდენსპროდუქციისგანახლებას,არამედდიდყურადღებასუთმობსმომხმარებლებს。თერმულიტექნოლოგიისოპტიმალურიმიზანიარისმგზავრებისთვისკომფორტისუმაღლესიდონისშექმნადამართვისგამოცდილებისამაღლება。საავტომობილოგამათბობელისავარძლისჯერბალიშებისგაჭრადაშემდეგბალიშზეგამტარმავთულისშეკერვა。ასეთიმეთოდიიწვევსცუდიჭრისეფექტს,ყველგანტოვებსმასალისნამსხვრევებსდა。მიუხედავადიმისა,რომლაზერულისაჭრელიმანქანა,ამარტივებსწარმოებისმთლიანსაფეხურებს,აუმჯობესებსწარმოებისეფექტურობასდაზოგავსწარმოებისდადროსმწარმოებლებს。ესმნიშვნელოვნადსარგებლობსკლიენტებისთვისმაღალიხარისხისკლიმატისკონტროლისსავარძლებით。

დაკავშირებულისავარძლებისპროგრამები

ჩვილისმანქანისსავარძელი,გამაძლიერებელიგამაძლიერებელი,სავარძლებისსავარძლების,მანქანისმანქანისსავარძლების,სავარძლისსავარძლის,სავარძლებისსავარძლების,მანქანისმანქანის,კლიმატისკლიმატისმართვის,სავარძლებისსავარძლების,,საყრდენი,თერმოელექტროულადგათბობისმანქანისსავარძელი

გამოყენებულიმასალებიშესაფერისილაზერულიდამუშავებისთვის

არანაქსოვი

3Dბადისქსოვილი

垫片ნაჭერი

ქაფი

პოლიესტერი

ტყავი

PUტყავი

გამოგვიგზავნეთთქვენიშეტყობინება:

დაწერეთთქვენიწერილიაქდაგამოგვიგზავნეთ

გამოგვიგზავნეთთქვენიშეტყობინება:

დაწერეთთქვენიწერილიაქდაგამოგვიგზავნეთ

გამოგვიგზავნეთთქვენიშეტყობინება:

დაწერეთთქვენიწერილიაქდაგამოგვიგზავნეთ